Bezorging door heel Nederland Optimaal rijcomfort Premium onderdelen 30 dagen bedenktijd

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Spark Bike: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Spark Bike, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Smitspol 14-H, 3861 RS te Nijkerk, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 87016680.
 2. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Spark Bike een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Klant, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: Spark Bike en de Klant gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Spark Bike zich jegens de Klant verbindt tot de verkoop en levering van Producten en/of het verrichten van Onderhoudswerkzaamheden.
 6. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die tussen Spark Bike en een Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Spark Bike en de Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van een Overeenkomst door een Consument tot stand gebracht middels de Webwinkel. Een Overeenkomst is aldus geen Overeenkomst op Afstand indien daarbij door Spark Bike geen georganiseerd systeem voor contractsluiting op afstand wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de Consument de contactgegevens van Spark Bike op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een Overeenkomst sluit.
 7. Webwinkel: sparkbike.nl.
 8. Producten: de in het kader van een Overeenkomst door Spark Bike aan de Klant te verkopen en te leveren zaken, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen kunnen zijn, e-bikes met trapondersteuning, accu’s, reserveonderdelen en accessoires.
 9. Onderhoudswerkzaamheden: de in het kader van een Overeenkomst door Spark Bike te verrichten onderhoudswerkzaamheden ten aanzien van e-bikes met trapondersteuning.
 10. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Spark Bike, iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op eventuele fietsverzekeringen die door tussenkomst van Spark Bike worden gesloten. Op deze verzekeringen zijn de (algemene) voorwaarden van de betreffende verzekeraar van toepassing. Spark Bike bemiddelt slechts bij de totstandbrenging van dergelijke verzekeringsovereenkomsten. De Klant gaat een dergelijke verzekering voor eigen rekening en risico aan met de betreffende verzekeraar.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, tast de geldigheid van de overige bedingen niet aan. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3. Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Elk aanbod van Spark Bike is vrijblijvend en onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden Producten c.q. Onderhoudswerkzaamheden. Spark Bike kan zijn aanbod tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Klant, nog herroepen. Indien in zodanig geval, bijvoorbeeld in het kader van een bestelling in de Webwinkel, reeds betaling door de Klant heeft plaatsgevonden, zal Spark Bike zo spoedig mogelijk zorgdragen voor terugbetaling.
 2. Kennelijke fouten, vergissingen en verschrijvingen in een aanbod van Spark Bike, binden Spark Bike niet.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van Spark Bike op de daartoe door Spark Bike aangewezen wijze door de Klant is aanvaard. Indien de Overeenkomst middels de Webwinkel is gesloten, wordt de totstandkoming van de Overeenkomst, onverminderd het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail door Spark Bike bevestigd.
 4. Een aanbod van Spark Bike kan uitsluitend onverkort door de Klant worden aanvaard, tenzij Spark Bike anders aangeeft.
 5. Indien de Klant de Overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart de Klant door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Klant is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

Artikel 4. Herroepingsrecht bij overeenkomsten op afstand

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel kan de Consument de Overeenkomst op Afstand tot 14 dagen na ontvangst van de Producten, zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De Consument heeft geen herroepingsrecht in geval van de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 3. De Consument kan de Overeenkomst op Afstand ontbinden door daartoe via de contactpagina in de Webwinkel (sparkbike.nl/contact), door gebruikmaking van het door Spark Bike aangeboden modelformulier voor herroeping of middels een andere ondubbelzinnige Schriftelijke verklaring, een verzoek in te dienen bij Spark Bike. Zo spoedig mogelijk nadat Spark Bike in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst op Afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Spark Bike de ontbinding van de Overeenkomst op Afstand per e-mail bevestigen.
 4. Indien de Producten reeds zijn geleverd, dient de Consument gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 zorgvuldig om te gaan met de te retourneren Producten en de eventuele verpakkingen daarvan. De Consument mag de te retourneren Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen. Ten aanzien van e-bikes geldt dat het, om de aard en kenmerken daarvan te beoordelen, niet nodig is om daarmee meer dan vijf kilometer te rijden.
 5. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.
 6. De Consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van geretourneerde Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. Spark Bike is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de Consument reeds ontvangen betaling. Indien de waardevermindering zodanig is dat de Producten redelijkerwijs niet meer voor doorverkoop gereed kunnen worden gemaakt, blijft de Consument de volledige koopprijs verschuldigd.
 7. Teruglevering van de te retourneren Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument de Overeenkomst op Afstand conform het bepaalde in lid 3 heeft herroepen.
 8. Indien de Consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van retournering overeenkomstig het bepaalde in lid 5, voor rekening van de Consument.
 9. Spark Bike zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na herroeping van de Overeenkomst op Afstand aan de Consument terugbetalen op het rekeningnummer waarmee de Consument aan Spark Bike heeft betaald, mits de Producten door Spark Bike zijn terugontvangen, dan wel, in geval van verzending per koeriersdienst, door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien in geval van de levering van Producten slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het herroepingsrecht wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking.

Artikel 5. Annulering door de klant anders dan op grond van artikel 4

Indien de Klant de Overeenkomst na totstandkoming daarvan annuleert anders dan op grond van artikel 4, dan blijft de Klant de volledige overeengekomen prijs en eventueel reeds gemaakte bijkomende kosten verschuldigd.

Artikel 6. Verplichtingen van de klant in het algemeen

De Klant staat ervoor in dat hij alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door Spark Bike voorgeschreven wijze, aan Spark Bike verstrekt. De Klant staat in voor de juistheid van deze informatie. Voorts dient de Klant Spark Bike steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Klant neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren.

Artikel 7. Bijzondere bepalingen voor onderhoudswerkzaamheden

De Klant staat ervoor in dat hij alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door Spark Bike voorgeschreven wijze, aan Spark Bike verstrekt. De Klant staat in voor de juistheid van deze informatie. Voorts dient de Klant Spark Bike steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Klant neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren.

Artikel 8. Termijnen

 1. Spark Bike spant zich in de eventuele uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen waartoe Spark Bike zich jegens de Klant heeft verbonden na te komen, doch zijn deze termijnen slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Spark Bike treedt niet eerder in dan nadat de Klant Spark Bike Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Spark Bike na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. Verzuim van Spark Bike biedt de Klant recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 9. Onderzoek, klachten bij productverkoop

 1. De Klant dient op het moment van leveren, althans meteen daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar oordeel van de Klant niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient hij daarvan meteen mededeling te doen aan Spark Bike. In geval de Producten op locatie van Spark Bike worden afgehaald, wordt geacht dat de aard en hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden als de Producten door de Klant zijn meegenomen.
 2. Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen vijf werkdagen nadat de Klant van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had behoren te geraken, Schriftelijk bij Spark Bike te zijn ingediend.
 3. In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, kan een Consument er geen beroep meer op doen dat hetgeen in het kader van een consumentenkoop is geleverd niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de Consument ter zake bij Spark Bike is geklaagd.
 4. Indien de Klant niet tijdig en overeenkomstig het bepaalde in de voorgaande leden klaagt, vloeit er voor Spark Bike uit een dergelijke klacht van de Klant geen enkele verplichting voort.
 5. Ook indien de Klant tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling aan Spark Bike bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.

Artikel 10. Garantie bij productverkoop

 1. Ten aanzien van Producten geldt dat de garantie beperkt is tot de eventueel uitdrukkelijk en Schriftelijk op de Overeenkomst van toepassing verklaarde garantie. Daarbij kunnen bijzondere garantievoorwaarden worden bedongen, die in geval van strijdigheid met de onderhavige bedingen in dit artikel, prevaleren. Voor geleverde accessoires geldt de eventuele fabrieksgarantie die door de toeleverancier van Spark Bike is meegeleverd. Op de volgende onderdelen van e-bikes is in elk geval geen garantie van toepassing:
 • Aanslagbuffers in voorvorken en dempers;
 • Coatings op staande vorkbuizen en demperzuigers;
 • Beweeglijke rubberen onderdelen;
 • Remblokken;
 • Remschijven;
 • Afdichtingen;
 • Veren;
 • Velgenflanken/remoppervlakken;
 • Freewheelbody;
 • Glijringen en bussen;
 • Handvaten en stuurband;
 • Cassettes, kettingwiel, tandwielen;
 • Kettingen;
 • Lagers respectievelijk lagerzittingen;
 • Luchtafdichtingen/o-ringen;
 • Banden;
 • Schakelhendel-coatings;
 • Schakelcomponenten;
 • Schuimstofdelen;
 • Spatborden, kettinggeleiding;
 • Kabels en omhullingen;
 • Spaken;
 • Stofringen;
 • Verlichting;
 • Zadels;
 1. Onder eventuele garantie vallen uitsluitend gebreken als gevolg van een materiaal-, productie- of constructiefout als gevolg waarvan het Product niet langer voldoet aan de door Spark Bike aangeleverde technische specificaties.
 2. Van eventueel overeengekomen garantie is in elk geval uitgesloten de afname van capaciteit van accu’s.
 3. Om aanspraak te kunnen maken op eventueel overeengekomen garantie, dient de Klant het gebruik van het gebrekkige Product onmiddellijk te staken en binnen de termijn en op de wijze zoals bedoeld in artikel 9.2 contact met Spark Bike op te nemen. Tevens dient de aankoopfactuur te worden overlegd.
 4. Een eventuele garantieaanspraak vervalt in elk geval indien:
 • een gebrek van het geleverde Product het gevolg is van een na de levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Spark Bike toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging van buitenaf zoals als gevolg van een ongeval, klimatologische invloeden zoals verwering van lak, corrosie en roestvorming, normale slijtage, abnormale bevuiling of abnormale blootstelling aan vocht, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik of onderhoud in strijd met de daartoe meegeleverde voorschriften en het aanbrengen van veranderingen aan de Producten, waaronder begrepen reparaties die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van Spark Bike zijn uitgevoerd;
 • het Product is gebruikt voor verhuur, abnormale, commerciële en/of wedstrijdactiviteiten of voor andere doeleinden dan waarvoor het Product naar zijn aard is bestemd;
 • in geval van e-bikes, het framenummer is verwijderd, gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
 • een gebrek van een (onderdeel van) een geleverde e-bike het gevolg is van foutieve afstelling of spanning van het stuur, de stuurpen, het zadel, de zadelpen, derailleurset, remmen, snelsluiters van de wielen of de spaakspanning, het niet tijdig vervangen van onderdelen zoals rem, derailleurkabels, remblokken, banden, ketting of tandwielen of foutieve of onvoldoende smering van draaiende delen en of delen waarvoor dit voorgeschreven is.
 1. E-bikes worden geleverd in een configuratie die voldoet aan de Nederlandse en Europese wetgeving. Indien door de Klant of een derde fysieke of softwarematige wijzigingen in/aan de e-bike worden aangebracht, waardoor de e-bike niet meer voldoet aan deze wetgeving, is Spark Bike voor de gevolgen daarvan niet aansprakelijk en vervalt de eventuele garantie.
 2. Andere kosten dan de rechtstreekse kosten van herstel of vervanging van het Product in verband met een beroep op eventuele garantie, komen voor rekening van de Klant, zoals de eventuele montage-, demontage- en vrachtkosten.
 3. In geval van een beroep op eventuele garantie, zal de Klant alle voor onderzoek van de aanspraak noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Spark Bike in de gelegenheid te stellen een onderzoek te (doen) instellen naar de omstandigheden van het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van het Product, bij gebreke waarvan de garantie vervalt.
 4. Herstel of vervanging uit hoofde van garantie stuit de garantietermijn niet; door herstel of vervanging begint de garantietermijn niet opnieuw te lopen.

Artikel 11. Conformiteit bij consumentenkoop

 1. Het bepaalde in artikel 10 doet niet af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten in het kader van een consumentenkoop jegens Spark Bike kunnen doen gelden (conformiteit).
 2. In geval de Consument een geldig beroep doet op non-conformiteit, maakt de Consument aanspraak op herstel of vervanging dan wel aanvulling van het ontbrekende. Voor de uitoefening van deze rechten kunnen geen kosten aan de Consument in rekening worden gebracht. Spark Bike zal binnen een redelijke tijd zijn medewerking verlenen aan het herstel, de vervanging dan wel aanvulling van het ontbrekende. Indien herstel, vervanging c.q. aanvulling van het ontbrekende niet mogelijk is, maakt de Consument aanspraak op een naar redelijkheid vast te stellen financiële compensatie, welke evenwel nimmer meer bedraagt dan de prijs die de Consument voor het betreffende Product aan Spark Bike heeft betaald.

Artikel 12. Overmacht

 1. Spark Bike is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop Spark Bike geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen ziekte van personeel, epidemieën, pandemieën, brand, maatregelen van enige overheid, transportbeperkingen, oorlog of oorlogsdreiging, gewelddadige of gewapende acties, storingen in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van Spark Bike of derden.
 2. Indien en voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Spark Bike bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Spark Bike gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade ontstaan als gevolg van overmacht, komt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 13. Opschorting en ontbinding

 1. Spark Bike is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Spark Bike ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Klant ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Klant Schriftelijk door Spark Bike in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Klant zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Klant in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Spark Bike gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. De Klant maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Spark Bike op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De Klant is verplicht de schade die Spark Bike ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien Spark Bike de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Klant terstond opeisbaar.

Artikel 14. Betalingen

 1. Onverminderd hetgeen ter zake eventueel uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen, is Spark Bike gerechtigd te vorderen dat het door de Klant verschuldigde bedrag geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling worden voldaan, met dien verstande dat Spark Bike een Consument, in het kader van een consumentenkoop, niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de overeengekomen koopprijs. Indien de Consument evenwel reeds voor vooruitbetaling van meer dan de helft van de koopprijs heeft gekozen, blijft hij aan deze keuze gebonden. Betaling ten tijde van de levering wordt niet als vooruitbetaling aangemerkt.
 2. Spark Bike is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Klant alle op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens Spark Bike is nagekomen. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 is Spark Bike in geval van betalingsverzuim van de Klant dan ook gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de Klant zijn betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.
 3. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Spark Bike aangegeven wijze en op het daartoe door hem aangegeven moment dan wel binnen de door hem vermelde termijn.
 4. Betaling dient plaats te vinden zonder enig beroep op opschorting of verrekening, e.e.a. voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument niet dwingend in de weg staat.
 5. Spark Bike is gerechtigd om de aan de Klant toekomende factuur uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 6. Indien de Klant zijn onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd, alsook in geval waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Klant intreedt, is de Klant over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de Klant een Consument is.
 8. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Klant verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Klant.

Artikel 15. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De Klant draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem verstrekte informatie, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Klant die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Spark Bike kan worden toegerekend. Schade als gevolg van een omstandigheid als hiervoor bedoeld, biedt de Klant jegens Spark Bike geen aanspraak op schadevergoeding of enige andere compensatie.
 2. Aan de in de Webwinkel benoemde productinformatie, zoals wat betreft de gebruiksduur van accu’s, kan de Klant geen rechten ontlenen, tenzij deze specificaties uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst zijn. Deze algemene informatie in de Webwinkel is slechts bedoeld als indicatie en is onderhevig aan een aantal voorwaarden, zoals bijvoorbeeld de hoeveelheid ondersteuning, mate van oppompen van banden en het gewicht van de berijder.
 3. Spark Bike is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 4. Mocht Spark Bike aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Spark Bike te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Klant dient Spark Bike hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Spark Bike ter zake vervalt.
 5. De aansprakelijkheid van Spark Bike is beperkt tot ten hoogste reparatie of vervanging van de Producten waarop de aansprakelijkheid van Spark Bike betrekking heeft, e.e.a. uitsluitend indien en zover Spark Bike daartoe gehouden is uit hoofde van garantie of een aanspraak op grond van non-conformiteit zoals bedoeld in artikel 10 respectievelijk 11, dan wel het alsnog deugdelijk uitvoeren van de Onderhoudswerkzaamheden. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Spark Bike beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Spark Bike betrekking heeft.
 6. Onverminderd de vervaltermijnen als bedoeld in artikel 9, bedraagt de verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Spark Bike één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende rechtsvorderingen die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 7. De Klant vrijwaart Spark Bike van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan Spark Bike toerekenbaar is. Indien Spark Bike uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Spark Bike zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Spark Bike, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Spark Bike en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.
 8. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Spark Bike of diens leidinggevend personeel.
 9. Spark Bike is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Klant alle op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens Spark Bike is nagekomen. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 is Spark Bike in geval van betalingsverzuim van de Klant dan ook gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de Klant zijn betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.
 10. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Spark Bike aangegeven wijze en op het daartoe door hem aangegeven moment dan wel binnen de door hem vermelde termijn.
 11. Betaling dient plaats te vinden zonder enig beroep op opschorting of verrekening, e.e.a. voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument niet dwingend in de weg staat.
 12. Spark Bike is gerechtigd om de aan de Klant toekomende factuur uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 13. Indien de Klant zijn onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd, alsook in geval waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 14. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Klant intreedt, is de Klant over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de Klant een Consument is.
 15. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Klant verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Klant.

Artikel 16. Algemeen klachtbeleid

 1. Bij Spark Bike ingediende klachten worden binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van zeven dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 2. Indien de klacht, in het kader van een Overeenkomst op Afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/).
 3. Komen we onderling niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil.

Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Spark Bike aan de Klant geleverde Producten blijven zijn eigendom totdat de Klant al zijn betalingsverplichtingen uit de betreffende Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Behoudens voor zover in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening redelijkerwijs toelaatbaar moet worden geacht, is het de Klant verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Spark Bike te bewaren.
 4. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud van Spark Bike rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht Spark Bike hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 5. Bij overtreding van het in dit artikel gestelde of doorlevering door de Klant in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, wordt het door de Klant aan Spark Bike verschuldigde terstond volledig opeisbaar.
 6. De Klant geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Spark Bike of door Spark Bike aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De Klant dient Spark Bike op eerste verzoek alle informatie te verschaffen ten einde zijn eigendomsrechten te kunnen uitoefenen. Alle in verband met de uitoefening van de eigendomsrechten van Spark Bike staande redelijke kosten, komen voor rekening van de Klant.
 7. Als de Klant, nadat de Producten door Spark Bike aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Klant zijn verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.

Artikel 18. Slotbepalingen

 1. Spark Bike is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In een voorkomend geval zal de Klant daarvan in kennis worden gesteld, waarbij de gewijzigde algemene voorwaarden aan hem worden verstrekt en waarna deze van toepassing zijn. In geval van een Consument geldt dat gewijzigde algemene voorwaarden niet op een reeds tot stand gekomen Overeenkomst van toepassing zijn indien en voor zover de wijzigingen tot nadeel van hem strekken.
 2. Spark Bike is te allen tijde gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen.
 3. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 5. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Midden-Nederland wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van Spark Bike een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. Een Consument is evenwel gerechtigd de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen binnen een maand nadat Spark Bike Schriftelijk heeft aangekondigd bij de door hem aangewezen rechter te willen procederen.